Giáo viên chủ nhiệm ăn mặc thế này thì học sao nổi. Điểm xuất phát của chúng tôi là mối quan hệ là mối quan hệ giữa những người trưởng thành, với cả hai bên tự do chấp nhận và tôn trọng các giới hạn đã thỏa thuận trước đó, điều này có thể dẫn đến việc loại trừ bất kỳ điểm nào. Do đó, những quy tắc này được khuyến nghị làm tài liệu làm việc cho việc lập kế hoạch cho mối quan hệ bạo dâm. Tôi đã viết chúng dựa trên tiêu chí của riêng tôi và thông tin thu được qua các tài liệu bạo dâm và các trang web dành riêng cho chủ đề này. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp.

Giáo viên chủ nhiệm ăn mặc thế này thì học sao nổi

Giáo viên chủ nhiệm ăn mặc thế này thì học sao nổi